Svi studenti koji po rasporedu imaju vežbe u Simulacionom centru moraju uspešno završiti ovaj kurs.
Po završetku moraju preuzeti sertifikat o uspešno položenom testu i popunjenom evaluacionom upitniku.